Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti PROVINO BOHEMIA s.r.o.

se sídlem Štefánikova 595/39, 695 01 Hodonín IČ: 07350830, DIČ: CZ07350830 (dále také jako „prodávající“) (dále jen „VOP“) VOP upravují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží – vína (dále jen „zboží“) na základě internetové objednávky kupujícího (dále jen „objednávka“) prostřednictvím internetové stránky prodávajícího. VOP tvoří součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím na základě závazné objednávky kupujícího.

Kontakt a objednávky: Obchodní jméno: PROVINO BOHEMIA s.r.o.. Adresa: Štefánikova 595/39, 695 01 Hodonín. Poštovní adresa a provozovna: Štefánikova 595/39, 695 01 Hodonín. mobil: +421 (0) 911 455 117, e-mail: eshop@provino.sk; Internetová stránka prodávajícího: www.provino.shop.cz,

IČ: 07350830, DIČ: CZ07350830, Spisová značka: C 107707 vedená u Krajského soudu v Brně, bankovní spojení: Raiffeisen bank, číslo účtu: CZ1855000000000830992002

 

Úvodní ustanovení

 1. Předmětem koupě je zboží uvedené v katalogu prodávajícího zveřejněném na jeho internetových stránkách. Dostupnost zboží prodávající potvrdí na základě objednávky kupujícího. Maximální množství zboží může být omezeno příslušnými právními předpisy. Všechny uvedené ceny zboží jsou včetně DPH, spotřební daně a cla. Všechny fotografie zboží vyobrazené v katalogu jsou pouze informativního charakteru. Prodávající nezaručuje dostupnost zboží uvedeného v tomto katalogu.
 2. Objednávka zboží obsahuje následující údaje:

– označení kupujícího (jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, pokud jde o fyzickou osobu; obchodní jméno, IČO, DIČ, místo podnikání včetně PSČ, pokud jde o fyzickou osobu, která je podnikatele nebo název / obchodní jméno, sídlo včetně PSČ, IČO, DIČ, čísla údajů zápisu v obchodním rejstříku a osoby oprávněné jednat jménem PO, pokud jde o právnickou osobu),

 • telefonický kontakt kupujícího,
 • e-mailovou adresu a poštovní adresu pro doručování kupujícího,
 • označení objednaného zboží s uvedením jeho názvu a množství, tj. počtu kusů objednaného zboží, objemu 1 ks (v litrech nebo gramech), kódu objednaného zboží a s uvedením ročníku (pokud se vztahuje),
 • způsob dodání zboží (místo dodání zboží, pokud je možné):
 1. dodání zboží kupujícímu s uvedením místa, do kterého má být objednané zboží doručeno, tj. s uvedením adresy, na kterou má být objednané zboží dodáno.

– způsob platby kupní ceny za objednané zboží a za náklady na dodání objednaného zboží:

 1. bezhotovostní převod na bankovní účet prodávajícího uvedený v těchto VOP na základě faktury v případě dodání objednaného zboží do místa dodání zboží nebo b. online platba platební kartou prostřednictvím platební brány CardPay 3. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena v okamžiku závazného potvrzení objednávky prodávajícím prostřednictvím elektronické správy (e-mailu) odeslané kupujícímu ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky, a to zejména s uvedením označení objednaného zboží s uvedením jeho názvu a množství tj počtu kusů objednaného zboží, objemu 1 ks (v litrech nebo gramech), kódu objednaného zboží as uvedením ročníku (pokud se vztahuje), dostupnosti objednaného zboží, ceny objednaného zboží, platebních podmínek (způsob platby za objednané zboží), dodacích podmínek (údaj o předpokládaném termínu a nákladech dodání zboží do místa dodání zboží určeného v objednávce), údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.). Potvrzení o přijetí objednávky do systému se nepovažuje za potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že objednané zboží není dostupný, prodávající o tom informuje kupujícího a objednávku potvrdí nebo odmítne až po souhlasu kupujícího.
 2. Kupující je oprávněn zrušit objednávku bez uvedení důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen potvrdit objednávku, pokud objednané zboží není dostupný nebo pokud z objektivních důvodů není možné objednávku kupujícího potvrdit (např. Nesprávné uvedeny kontaktní údaje kupujícího apod.).

 

Dodací podmínky

 1. Dodávky zboží, jehož objednávku prodávající potvrdil budou realizovány podle provozních možností prodávajícího v co možná nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího do místa dodání zboží. Ve výjimečných případech může prodávající jednostranně prodloužit dodací lhůtu, a to i opakovaně. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu v případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy není možné z objektivních příčin uskutečnit dodávku v předpokládaném termínu. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti. V případě změny předpokládaného termínu dodání zboží prodávající informuje o této skutečnosti kupujícího prostřednictvím elektronické správy (e-mailu).
 2. Místo dodání zboží je určeno na základě objednávky kupujícího. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží na základě kupní smlouvy. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží do místa dodání zboží a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím nebo jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží (dále jen „dodání zboží“). Součástí dodání zboží není instalace ani jiné úkony jako např. vyložení zboží. Dopravu do místa dodání zboží zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad – fakturu a dodací list.
 3. Rozvoz zboží prodávající zajišťuje na území České republiky. Prodávající je oprávněn zajistit rozvoz zboží i prostřednictvím třetích osob – přepravních společností / kurýrem apod. (Dále také jako „dopravce“). Náklady na dopravu jsou stanoveny na základě ceníku stanoveného třetí osobou (přepravní společností / kurýrem apod.). Náklady na dopravu do místa dodání zboží nese v plném rozsahu kupující.
 4. Kupující je povinen převzít objednané zboží v termínu dodání a v místě dodání zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí objednaného a řádně dodaného zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží je povinna předložit prodávajícímu originál písemného zmocnění. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží i jeho obal hned při jeho dodání. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží. Prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené dopravcem nebo kupujícím.
 5. Kupující je povinen svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby při převzetí objednaného zboží potvrdit prodávajícímu na dodacím listu dodání a převzetí zboží potvrzením převzetí řádně dodaného zboží v souladu s kupní smlouvou. Kupující při převzetí objednaného zboží zároveň potvrdí převzetí daňového dokladu – faktury za objednané zboží.

 

Platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na dodání zboží do místa dodání zboží, a to způsobem platby za objednané zboží podle kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží. V případě platby na základě faktury je kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů a / nebo změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na bankovní účet prodávajícího.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží, jejich ročníků a obalu uvedených v informačních materiálech a katalogu prodávajícího, na základě, kterých si kupující zboží vybral, a to i v případě, že změna ceny nastane na základě skutečností, které prodávající nemůže ovlivnit v čase od potvrzení objednávky až do jeho doručení na místo dodání zboží.
 3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny za zboží prodávajícímu. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy:
 • v případě, že je objednávka nestandardního nebo spekulativního složení či velikosti, nebo
 • v případě, že kupující pro účely koupě zboží nebo potvrzení převzetí zboží předloží neplatné, případně jakýmkoli způsobem zfalšované doklady, nebo
 • v případě, že kupující z jakýchkoliv důvodů nepřevezme objednané zboží v řádně ohlášený nebo dohodnutém termínu, nebo
 • z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z objednávky kupujícího nebo z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo
 • v případě, že ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP nebo v ceně, nebo
 • po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít a toto zboží nepřevzal.
 1. Pokud prodávající nesplní kupní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění. Při náhradním plnění je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně. Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které kupující vynaložil na objednání zboží.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do sedmi (7) pracovních dnů ode dne převzetí zboží podle těchto VOP bez uvedení důvodu. Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy jen pokud prodávající nesplnil podmínky dodání zboží podle kupní smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP.
 3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající řádně a včas splnil své informační povinnosti.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy podle těchto VOP musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokladu o zaplacení apod. a v originálním obalu ve formě pojištěné zásilky na adresu Štefánikova 595/39, 695 01 Hodonín. V případě,

že kupující nesplní tuto povinnost, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu. Kupující je povinen zboží zasílat takovým způsobem, aby byl pojištěn a chráněn před poškozením (typ zásilky musí odpovídat typu zboží), přičemž prodávající neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození zboží před jeho doručením do místa určení, tj. na adresu Štefánikova 595/39, 695 01 Hodonín.

 1. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném potvrzení objednávky nebo její část nejpozději ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne platného a účinného odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.
 2. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném potvrzení objednávky nebo její část.
 3. Prodávající vrátí při platném a účinném odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující pouze v tom případě, že výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný. Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům a zároveň byl vadný. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé straně spolu se zbožím a s příslušenstvím. Odstoupení od kupní smlouvy se považuje za doručené, jestliže bylo zasláno na e-mailovou nebo poštovní adresu strany, které je určeno. Odstoupením od kupní smlouvy v souladu s těmito VOP se kupní smlouva od počátku ruší.

Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace) 1. Prodávající není zodpovědný, za případné škody způsobené dopravcem s výjimkou dovozu zboží vlastní přepravou. V případě, že se prokáže, že dodané zboží bylo dodáno / vyexpedováno ve špatné kvalitě nebo poškozený, kupující má právo na jeho bezplatnou výměnu za zboží ve stejné hodnotě.

Uznávané jsou pouze prokazatelné senzorické poškození kvality, a to při vrácení většiny obsahu zboží. Opětovnou dopravu na místo dodání zboží jakož i náklady na vrácení poškozeného zboží nese v plném rozsahu kupující. Prodávající v tomto případě nevrací kupujícímu cenu za přepravu při prvním dodání zboží. Prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené dopravcem nebo kupujícím (rozbití nebo poškození lahví apod.).

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 2. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího prostřednictvím internetové stránky prodávajícího na základě objednávky kupujícího podle těchto VOP. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží. Kupující může uplatnit reklamaci nebo stížnost na adrese prodávajícího uvedené v těchto VOP.
 3. Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace zboží oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s originálním obalem zboží a dokladem o zaplacení.
 4. Na základě rozhodnutí kupujícího je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
 5. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží. V případě, že kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 6. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný obdobný zboží se srovnatelnými parametry.
 7. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
 • nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, zboží nebo příslušenství zboží,
 • neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 • uplynutím záruční doby zboží,
 • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 • skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 • poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci.
 1. Po dodání nebo odběru zboží kupujícím, dodavatel a prodávající neodpovídá za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany kupujícího.
 2. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
 • výměnou zboží,
 • vrácením kupní ceny zboží,
 • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 • písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 1. Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.
 2. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, ledaže se jedná o zboží, které se rychle kazí, případně pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu reklamace vad zboží. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
 3. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uplatněné kupujícím v rámci reklamace.

 

Osobní údaje a jejich ochrana

 1. Strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu, e-mailovou adresu a poštovní adresu pro doručování; v případě, že je fyzickou osobou, která je podnikatelem je povinen oznámit prodávajícímu: obchodní jméno, IČO, DIČ, místo podnikání včetně PSČ, číslo telefonu, e-mailovou adresu a poštovní adresu pro doručování a číslo bankovního účtu; a případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu: název / obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, čísla údajů zápisu v obchodním rejstříku a osoby oprávněné jednat jménem PO, číslo telefonu, e-mailovou adresu a poštovní adresu pro doručování a číslo bankovního účtu.
 2. Kupující prohlašuje, že souhlasí, aby prodávající zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli písemně odvolat. Souhlas zanikne ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

 

Společná a závěrečná ustanovení VOP

 1. Údaje obsažené v objednávce kupujícího nebo podmínky obsažené v kupní smlouvě je možné měnit pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
 2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.
 3. Strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna především ve formě e-mailových zpráv.
 4. Na vztahy neupravené těmito VOP se vztahují zejména příslušná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. (Občanského zákoníku), Zákona, Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji a ostatní platné a účinné právní předpisy České republiky.
 5. Kupující prohlašuje, že s podmínkami koupě zboží prodávajícího byl řádně seznámen, jsou pro něj srozumitelné a tyto podmínky a VOP se zavazuje dodržovat.
 6. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. VOP nebo její změny jsou platné a účinné od jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího.
 8. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího na vlastní náklady spolu s písemným přesným označením druhu a rozsahu vad zboží.
 9. Reklamační řízení zboží, který se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky, a to: doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu spolu s písemným přesným označením druhu a rozsahu vad zboží. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je třeba doručit do skladu prodávajícího na adresu Štefánikova 595/39, 695 01 Hodonín, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak.
 10. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího nejpozději v den následující po koupi u věcí, které se rychle kazí a při nepotravinářském zboží bez zbytečného odkladu během plynutí záruky, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
 11. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží a poučit spotřebitele o jeho právech. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Prihláste sa na odber noviniek a získajte

5€ ZĽAVU

na Váš ďalší nákup.

Zľavu je možné použiť pri nákupe nad 50€. Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť, ale prečo by ste to robili. Nedozvedeli by ste tak včas o našich akciách na víno a eventoch, ktoré pre Vás pravidelne pripravujeme.